2e Bestuursrapportage 2018

Trots en bewust van haar eigen kwaliteit

Programma 'Trots en bewust van haar eigen kwaliteit'

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 1.715

2,5 %

Baten

€ 77

0,1 %