2e Bestuursrapportage 2018

Bijlage IV Sociaal Domein

Bijgestelde

Begroting

Uitgaven tot

2018 *

8/8 2018 **

Wmo begeleiding

Zorg in natura

 €   1.375.000

 €     590.377

PGB's

 €      233.500

 €     114.746

Overig:

 €      487.500

 €     453.644

- Mantelzorg

- Inloop GGZ

- Subsidie e.d.

Integratie uitkering AWBZ/WMO

 €  -3.956.364

 € -3.956.364

Nog te besteden per 8/8 2018

 €     937.233

 €  -1.860.364

 € -1.860.364

Jeugdhulp

Zorg in natura

 €   4.546.600

 €  2.518.166

PGB's

 €      167.500

 €       45.408

Overig:

 €      650.000

 €     431.868

- GGZ vrijgevestigd

- Jeugdzorg plus

- LTA's

- Gedwongen kader

Innovatie

 €      200.000

 €        5.087

Integratie uitkering Jeugd

 €  -4.839.894

 € -4.839.894

Nog te besteden per 8/8 2018

 €  2.563.571

 €      724.206

 €     724.206

Participatie

Sociale werkvoorziening

 €   6.248.840 ***

 €  4.304.084

Trajecten

 €      321.531

 €        1.164

Integratie uitkering Participatie

 €  -3.701.071

 € -3.701.071

Nog te besteden per 8/8 2018

 €  2.265.123

 €   2.869.300

 €  2.869.300

Uitvoeringskosten

Kosten personeel en inhuur

 €      544.000

 €     263.080

Samenwerking

 €      161.000

 €     116.252

Nog te besteden per 8/8 2017

 €     325.668****

 €      705.000

 €     705.000

Wmo overig

HH Zin

 €   1.550.000

 €     539.337

HH PGB

 €      166.500

 €     112.287

Overig:

 €   1.041.331

 €     553.273

- Wonen

- Individueel vervoer

- Collectief vervoer

- Diverse subsidies

HHT Toelage

 €      481.269

 €     183.592

Eigen bijdrage Wmo

 €     -425.000

 €    -199.240

Integratieuitkering Wmo-oud

 €  -2.468.562

 € -2.468.562

Nog te besteden per 8/8 2018

 €  1.624.851

 €      345.538

 €     345.538

Bijstand

Participatiewet

 €   4.032.000

 €  1.539.238

Baten participatiewet

 €  -4.613.000

 € -3.260.224

Bbz

 €      208.011

 €       43.510

Baten Bbz

 €     -120.000

 €      -32.667

IOAW

 €      420.000

 €     175.092

IOAZ

 €        37.270

 €       22.243

Bijzondere bijstand

 €      334.700

 €     132.723

Schuldhulpverlening

 €        15.107

 €       19.631

Huisvesting/integratie statushouders

 €        90.574

 €           688

Nog te besteden per 8/8 2018

 €  1.764.428

 €      404.662

 €     404.662

Welzijn

Algemeen maatschappelijk werk

 €      206.910

 €     110.404

Wijk- en buurtopbouw

 €      191.600

 €     102.808

Nog te besteden per 8/8 2018

 €     185.298

 €      398.510

 €     398.510

Toelichting:

*De begrote bedragen zijn inclusief mutaties 2e bestuursrapportage 2017.

** De uitgaven in dit overzicht zijn alle bedragen die tot 8 augustus in onze administratie zijn geboekt.
*** De begrote lasten zijn 1,2 miljoen hoger door de Vixia vastgoed en treasury strategie.
**** Het nog te besteden bedrag bij de uitvoeringskosten is in zijn geheel geclaimd.

Aan de getoonde uitkomsten moet met enige terughoudendheid conclusies worden verbonden.

Dit komt met name doordat een behoorlijk aantal zorgleveranciers nog niet of niet maandelijks een declaratie voor de geleverde zorg heeft ingediend.

Bij jeugdzorg worden de maandelijke facturen van gemeente Maastricht op voorschot basis betaald.