2e Bestuursrapportage 2018

Totaal baten en lasten per programma

2018

(x € 1.000)

primaire begroting

begrotings-wijzigingen tot berap-II

mutaties in berap-II

Totaal na berap-II

Samenleving sociale vitale kernen

-19.385

-1.273

383

-20.275

Aantrekkelijke woon- en leefomgeving

-6.528

-628

-256

-7.413

Bereikbare en bedrijvige gemeente

-7.295

-1.338

-83

-8.715

Dienstverlenende gemeente

-821

120

-250

-951

Trots en bewust van haar eigen kwaliteit

-1.351

-92

-194

-1.638

Lokale heffingen

5.615

28

0

5.643

Algemene uitkeringen

34.155

677

0

34.832

Dividend

320

0

28

348

Saldo financieringsfunctie

0

0

335

335

Overige algemene dekkingsmiddelen

272

66

768

1.106

Algemene dekkingsmiddelen

40.363

770

1.132

42.265

Onvoorzien

-134

20

34

-80

Overhead

-7.127

-1.138

-28

-8.293

Saldo van baten en lasten

-2.279

-3.560

738

-5.101

Toevoegingen/onttrekkingen reserves

Samenleving sociale vitale kernen

1.131

756

-432

1.455

Aantrekkelijke woon- en leefomgeving

189

-2.978

183

-2.606

Bereikbare en bedrijvige gemeente

75

0

0

75

Dienstverlenende gemeente

76

0

0

76

Algemene dekkingsmiddelen

838

5.757

-31

6.563

Mutaties reserves

2.309

3.535

-281

5.563

Resultaat

31

-25

457

463