2e Bestuursrapportage 2018

Bijlage III Uitvoeringsinformatie taakvelden

(x € 1.000)

2018

Bestuur

-1.920

Mutaties reserves

5.563

Burgerzaken

-575

Beheer overige gebouwen en gronden

-282

Overhead

-8.247

Treasury

1.926

OZB woningen

3.622

OZB niet-woningen

1.685

Belastingen overig

41

Algemene uitkering en overige uitkering

34.832

Overige baten en lasten

-203

Bestuur en ondersteuning

36.444

Crisisbeheersing en Brandweer

-1.137

Openbare orde en veiligheid

-513

Veiligheid

-1.650

Verkeer, wegen en water

-3.257

Parkeren

-61

Verkeer en vervoer en waterstaat

-3.318

Economische ontwikkeling

-80

Bedrijfsloket- en regelingen

-40

Economische promotie

-187

Economie

-307

Openbaar basisonderwijs

-477

Onderwijshuisvesting

-1.347

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

-1.002

Onderwijs

-2.826

Sportbeleid en activering

-222

Sportaccommodaties

-599

Cultuurpresentatie, productie participat

-673

Musea

-147

Cultureel erfgoed

-217

Media

-501

Openbaar groen en (openlucht)recreatie

-2.331

Sport, cultuur en recreatie

-4.689

Samenkracht en burgerparticipatie

-2.325

Inkomensregelingen

-731

Begeleide participatie

-6.407

Arbeidsparticipatie

-477

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-1.915

Maatwerkdienst-verlening 18+

-3.719

Maatwerkdienst-verlening 18-

-5.511

Geescaleerde zorg 18+

-242

Geescaleerde zorg 18-

-650

Sociaal domein

-21.976

Volksgezondheid

-504

Riolering

868

Afval

770

Milieubeheer

-596

Begraafplaatsen

-122

Volksgezondheid en milieu

416

Ruimtelijke ordening

-356

Grondexploitatie (niet bedrijventerrein)

-423

Wonen en bouwen

-851

Ruimtelijke ordening en volkshuisvestiging

-1.630

Totaal

463