2e Bestuursrapportage 2018

Financiële samenvatting

Onderstaand treft u een overzicht aan van het verloop van het algemeen begrotingsbeeld 2018, inclusief de in deze eerste bestuursrapportage opgenomen mutaties. De nadelen in deze bestuursrapportage worden aangeduid met een ‘-teken’, behalve indien specifiek sprake is van ‘lasten’ of ‘baten’

Omschrijving

raad d.d

2018

Primaire begroting 2018

09-11-17

30

Mutaties raadsbesluiten

Eerste bestuursrapportage 2018

05-07-18

88

Tweede bestuursrapportage 2018

08-11-18

456

Uitvoeringskosten 3D

30-11-17

0

Aanpassingen onderwijslocaties

26-04-18

0

Treasurystrategie Vixia

22-02-18

0

Look en feel

01-02-18

0

Eigenstandige rekenkamer

22-02-18

-13

Kunst en cultuur

22-02-18

0

Haalbaarheidsonderzoek St. Jozefkerk

30-11-17

0

Doorgeschoven posten

26-04-18

0

Coalitieakkoord 2018-2022

27-09-18

-99

Begroot exploitatiesaldo

463