2e Bestuursrapportage 2018

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

In dit hoofdstuk worden baten en de daaraan gerelateerde lasten toegelicht, die géén directe relatie hebben met de diverse programma's.

Baten en lasten

2018

(x € 1.000)

primaire begroting

begrotings-wijzigingen tot
berap-II

mutaties in
berap-II

Totaal na
berap-II

Lokale heffingen

5.615

28

5.643

Algemene uitkeringen

34.155

677

34.832

Dividend

320

28

348

Saldo financieringsfunctie

335

335

Overige algemene dekkingsmiddelen

1.110

5.823

737

7.669

Onvoorzien

-134

20

34

-80

Totaal (incl. mutaties reserves)

41.067

6.547

1.134

48.748

Dividend

Omdat de werkelijke dividenduitkeringen van de BNG en Enexis hoger zijn dan verwacht is € 28.000 meer aan dividend ontvangen in 2018.
.

Overige algemene dekkingsmiddelen

Als gevolg van aanpassingen in de interne verrekening van uren zijn indirecte kosten doorbelast aan de juiste  taakvelden. Deze administratief budgettair neutrale toerekening zorgt voor een voordeel binnen het product algemene dekkingsmiddelen.

Post onvoorzien

De post onvoorzien is in 2018 met een bedrag van € 34.000 afgeraamd. Het restant op deze post bedraagt € 80.000.

Saldo financieringsfunctie

De extreem laag rentepercentages op de geld- en kapitaalmarkt zorgen voor zeer lage financieringskosten, en het later uitvoeren van de voorgenomen investeringen dan geraamd zorgt er voor dat een deel van het budget van 2018 niet meer nodig zal zijn. Het incidenteel voordeel op dit budget bedraagt € 335.000.