2e Bestuursrapportage 2018

Leeswijzer

De opbouw van de tweede bestuursrapportage 2018 is als volgt.
In het algemene hoofdstuk wordt het actuele begrotingsbeeld gepresenteerd.

In het tweede hoofdstuk komen de programma's aan bod. In de toelichtingen wordt ingegaan op de afwijkingen van de uitvoeringsmaatregelen en de financiële mutaties.

Bij algemene dekkingsmiddelen wordt ingegaan op de afwijkingen van de baten en de daaraan gerelateerde lasten, die géén directe relatie hebben met de programma’s, zoals bijvoorbeeld de algemene uitkering uit het gemeentefonds.

In het vierde hoofdstuk gaan wij in op de afwijkingen van de paragrafen. In de paragrafen worden aspecten beschreven, die dwars door de programma’s heen lopen. De meeste paragrafen zijn door het ‘Besluit Begroting en Verantwoording’ wettelijk voorgeschreven.

Vervolgens is een totaaloverzicht van baten en lasten opgenomen voor 2018.

Ten slotte zijn diverse bijlagen opgenomen: een overzicht van de mutaties op de reserves en voorzieningen in 2018;het investeringsplan 2018 , uitvoeringsinformatie taakvelden en een apart overzicht Sociaal Domein.